Εταιρική κοινωνική ευθύνη και βιωσιμότητα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ηγεσία για την ασφάλεια Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Βελτίωση των μέσων διαβίωσης Βιώσιμη καινοτομία Ευκαιρίες εθελοντισμού


Βιωσιμότητα

Απόβλητα

Πρόοδος: Οκτώ από τις εγκαταστάσεις μας στη Βόρειο Αμερική επέτυχαν την απόρριψη αποβλήτων από χώρους υγειονομικής ταφής ≥90%, εκ των οποίων τέσσερις απέκτησαν 100% εκτροπή από χώρους υγειονομικής ταφής.

Στόχος: Επίτευξη απόδοσης αποβλήτων κατά 90% από χώρους υγειονομικής ταφής για όλες τις εγκαταστάσεις της Βόρειας Αμερικής έως το τέλος του οικονομικού έτους 2020.