Dutch Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN EARTHMINDED®

Het EarthMinded®programma ondersteunt het ophalen van intermediate bulk containers (IBC), stalen en plastic vaten en andere industriële verpakkingen. Ons programma is erop gericht een betrouwbare, kost efficiënte, one-stop ophaalservice te bieden aan onze klanten via een globaal netwerk van dienstverleners. Zo helpen wij onze klanten om risico ’s te vermijden en garanderen wij dat verpakkingen gemanipuleerd, getransporteerd en gecontamineerd worden in overeenstemming met alle lokale wettelijke voorschriften.

ONS ENGAGEMENT TOT DUURZAAMHEID EN VEILIGHEID

We streven ernaar om samen te werken met partners die de levensduur van verpakkingsproducten verlengen door deze te herwerken, hergebruiken en hertesten. Indien hergebruik niet haalbaar is, worden de grondstoffen
aan het eind van hun levenscyclus op een veilige en verantwoordelijke wijze gerecycleerd door de ophaalbedrijven.

EarthMinded®dienstverleners worden geselecteerd op basis van expertise, milieuvriendelijke praktijken, reputatie en focus op klantgerichtheid.

EARTHMINDED GLOBALE ACCEPTATIEVOORWAARDEN VOOR LEGE VERPAKKINGEN

Vermits veiligheid en wettelijke voorschriften onze prioriteit zijn, dienen alle opgehaalde verpakkingen te voldoen aan volgende acceptatievoorwaarden voor lege verpakkingen:

 • De houder is er voor verantwoordelijk dat de aangeboden verpakkingen klaar zijn voor afhaling en voldoen aan de acceptatievoorwaarden. Indien de verpakkingen niet voldoen aan één van de acceptatiecriteria, dan kan de EarthMinded® dienstverlener deze weigeren te laden en/of de kosten aanrekenen aan de houder.
 • De verpakkingen moeten leeg zijn (volgens RCRA condities in USA, o.a. druppel droog, korrelvrij en geschraapt, indien nodig, om te voldoen aan de lokale RCRA eisen).
 • Omwille van veiligheids – en wettelijke redenen en om problemen tijdens manipulatie en transport te voorkomen, gelden volgende voorwaarden:
  • Verpakkingen dienen volledig gesloten te zijn, alsof ze gevuld zouden zijn.
  • De buitenkant van de verpakkingen dient vrij te zijn van product/residu.
 • De etiketten op de verpakkingen moeten overeenstemmen met het laatst afgevulde product en hun wettelijke (gevaren) voorschriften en mogen niet verwijderd of onleesbaar gemaakt worden.
 • De SDS moet, op aanvraag, door de houder aangeleverd worden.
 • Indien de verpakkingen geledigd zijn van onderstaande producttypes, moeten deze gedecontamineerd zijn. (Belangrijke Informatie: niet alle gedecontamineerde verpakkingen worden op alle sites aanvaard en zullen indien nodig vervoerd moeten worden naar sites die bereid zijn de verpakkingen wel te aanvaarden, met eventuele verhoogde transportkosten tot gevolg)
  • Toxische, sterk irriterende, sterk geurende of bewezen CMR (Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch) producten die gezondheids – en/of veiligheidsproblemen tijdens de manipulatie en verwerking kunnen veroorzaken.
  • Producten met ontvlambare gassen bij contact met water.
  • Biocides, mariene verontreiniging, giffen, oxiderende middelen (incl. peroxide).
 • De gedecontamineerde verpakkingen moeten van een markering voorzien zijn en begeleid wordendoor een gedateerd certificaat.

EarthMinded® kan op aanvraag een offerte bezorgen voor de decontaminatie van bepaalde producten.

 • EarthMinded® kan geen verpakkingen accepteren die gebruikt werden voor radioactieve substanties, explosieven, gassen, besmettelijke producten of asbest.
 • De houder is verantwoordelijk voor het correct en het volledig laden van de verpakkingen in de oplegger.
 • Transportdocumenten worden voorzien door EarthMinded® een EarthMinded® netwerk bedrijf of een onderaannemer. De houder is verantwoordelijk voor het nauwkeurig controleren van de transportendocumenten en deze bij aan te vullen waar nodig om aan alle wettelijke voorschriften te voldoen.
 • EarthMinded® neemt de verantwoordelijkheid voor de verpakkingen, die voldoen aan de acceptatievoorwaarden, over tijdens het uitsorteren/verwerken in de EarthMinded® vestiging, in de EarthMinded® netwerk bedrijven of bij de onderaannemers. De houder blijft verantwoordelijk en eigenaar van de verpakkingen die niet voldoen aan de acceptatievoorwaarden.
 • Door het aanvaarden van deze acceptatievoorwaarden en door gebruik te maken van de EarthMinded® ophaalservice stemt de houder ermee in alle kosten te dragen voor niet – conforme verpakkingen.

GLOBALE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPHALING VAN LEGE VERPAKKINGEN

Als service naar onze klanten toe, biedt EartMinded® ophalingen aan voor de meeste soorten industriële verpakkingen. Afhankelijk van de huidige lokale markcondities kan de ophaling gratis, onder voorwaarde dat de opgehaalde verpakking voldoet aan onderstaande voorwaarden en voldoet aan minima zoals bepaald door elk land/regio. (Raadpleeg indien nodig de specifieke lokale voorwaarden).

Verpakkingen die niet voldoen aan onderstaande acceptatiecriteria, kunnen nog altijd opgehaald Worden, maar de kosten hiervan zullen aangerekend worden door de dienstverlener. EarthMinded® kan op aanvraag indicaties bezorgen.

Intermediate Bulk Containers (IBCs)

 • Meeste grote producenten van IBCs met buisvormige kooi worden aanvaard
 • Pallet, metalen frame en binnenblaas dienen in herbruikbare staat te zijn
 • Pallet en frame mogen niet gebroken, geoxideerd of vervormd zijn
 • Buitenkant dient vrij te zijn van product/residu
 • Metalen platen dienen op hun plaats en volledig bruikbaar te zijn
 • De originele UN markering van de IBC dient zichtbaar en leesbaar te zijn
 • Minimum: zie lokale voorwaarden

Plastic Vaten

 • Mogen geen tekenen van beduidende schade hebben
 • Mogen niet lekken
 • Plastic mag niet versleten of broos zijn
 • Niet te veel krassen
 • Geen verkleuring
 • Gemakkelijk te openen en te sluiten
 • Geen bolle bodem
 • Gemakkelijk te reinigen (binnen – en buitenkant)
 • Om transportredenen kunnen aanleveringen op pallet vereist zijn, met eventuele extra kosten tot gevolg
 • Minimum: zie lokale voorwaarden

Stalen Vaten

 • Mogen geen tekenen van beduidende schade hebben
 • Mogen niet lekken
 • Niet te geoxideerd (binnen – en buitenkant)
 • Niet te sterk gedeukt
 • Gemakkelijk te reinigen (binnen – en buitenkant)
 • Buitenkant dient vrij te zijn van product/residu
 • Om transportredenen kunnen aanleveringen op pallet vereist zijn, met eventuele kosten tot gevolg
 • Minimum: zie lokale voorwaarden

De dienstverleners beoordelen de verpakking om te zien of deze voldoet aan de acceptatievoorwaarden. Deze beoordeling is bindend. Verpakkingen die niet voldoen aan de acceptatiecriteria, kunnen nog altijd opgehaald worden maar de kosten hiervan zullen aangerekend worden conform de plaatselijke voorwaarden voor veilige decontaminatie, recyclage en transport.

Voor andere dan hierboven genoemde verpakkingen, kan u uw plaatselijke EarthMinded® vestiging contacteren.

dutch app terms 1

dutch app terms 2

dutch app terms 3

CONTACT INFORMATION

Om gebruik te maken van de EarthMinded ophaalservice, neem contact op met:
TEL: Europa: 00800 2 2655328; USA en Canada: +1 855 364 6333; China: +86 400 856 0166; Japan: +81 025 259 3131;

Singapore: +65 6262 0671.
FAX: Europe: 00800 1 2655328; USA: +1 317 322 3515; Japan: +81 025 259 4099; bel in Australia, Canada, China, Singapore.

www.earthminded.com