חֲדָשׁוֹת

Greif מדווח על תוצאות הרבעון השני של 2017

הודעה לעיתונות (PDF 211 KB)

DELAWARE, Ohio–(BUSINESS WIRE)– Greif, Inc. (סימול: GEF, GEF.B), מובילה עולמית במוצרי ושירותי אריזה תעשייתיים, הודיעה על תוצאות הרבעון השני של 2017.

עיקרי הרבעון השני (כל התוצאות בהשוואה לתוצאות הרבעון השני של 2016 אלא אם צוין אחרת) :

 • המכירות נטו עלו ב-47.8 מיליון דולר ל-887.4 מיליון דולר מ-839.6 מיליון דולר.
 • הרווח הגולמי גדל ב-8.2 מיליון דולר ל-181.9 מיליון דולר מ-173.7 מיליון דולר.
 • הרווח התפעולי ירד ב-2.4 מיליון דולר ל-80.4 מיליון דולר והרווח התפעולי לפני סעיפים מיוחדים 1 גדל ב-5.6 מיליון דולר ל-84.9 מיליון דולר.
 • רווח נקי של 36.0 מיליון דולר או 0.61 דולר למניה מסוג A מדוללת בהשוואה לרווח נקי של 31.4 מיליון דולר או 0.53 דולר למניה מסוג A מדוללת.
 • רווח נקי, ללא השפעת פריטים מיוחדים, של 39.3 מיליון דולר או 0.67 דולר למניה מסוג A מדוללת בהשוואה לרווח נקי, ללא השפעת פריטים מיוחדים, של 27.8 מיליון דולר או 0.47 דולר למניה מסוג A מדוללת.
 • הוצאות הריבית ירדו ב-5.6 מיליון דולר ל-14.3 מיליון דולר מ-19.9 מיליון דולר, בעיקר בשל פירעון שטרות בכירים עם הלוואות במסגרת הסכם האשראי של החברה.
 • המזומנים שסופקו מפעילות שוטפת קטנו ב-24.3 מיליון דולר ל-59.6 מיליון דולר מ-83.9 מיליון דולר, בין היתר עקב עליות מחירי חומרי הגלם ומרכישות מואצות של מלאי שבוצעו לפני עליות אלו.
 • תזרים מזומנים חופשי 2 ירד ב-27.7 מיליון דולר, בשל אותם גורמים המשפיעים על המזומנים שסופקו מפעילות שוטפת, ועלייה של 3.4 מיליון דולר במזומנים ששולמו עבור נכסים, מפעלים וציוד.
 • צמצם את הטווח לשנת הכספים 2017 רווחים מסוג A למניה לפני פריטים מיוחדים הנחיית 3 ל-$2.84 – $3.02. צמצמה את הנחיית תזרים המזומנים החופשי לשנת הכספים 2017 ל-180.0 מיליון דולר ל-200.0 מיליון דולר כתוצאה מפרויקטים להרחבת הון שאושרו לאחרונה עקב אמון בתזרים המזומנים.

"הפקנו תוצאות פיננסיות חזקות ברבעון זה באמצעות שיפור בשירות לקוחות וביצוע מסחרי ותפעולי ממושמע", אמר הנשיא והמנכ"ל של גרייף, פיט ווטסון. "הרווח התפעולי של גרייף לפני פריטים מיוחדים והרווחים שלנו מסוג A למניה לפני פריטים מיוחדים השתפרו באופן משמעותי בהשוואה לרבעון הקודם. היציבות הפיננסית והתפעולית המשופרת של גרייף עומדת בבסיס האסטרטגיה שלנו לייצר ערך רב יותר עבור לקוחותינו ובעלי המניות שלנו".

————
1 סיכום של כל הסעיפים המיוחדים שאינם נכללים מהרווח הנקי לפני פריטים מיוחדים, מרווח למניה מדורלת A לפני פריטים מיוחדים ומהרווח התפעולי לפני פריטים מיוחדים מפורטים בטבלת הדגשים הפיננסיים הנבחרים לאחר סיכום הדיבידנד במהדורה זו.
2 תזרים מזומנים חופשי מוגדר כמזומן נטו הניתן מפעילות שוטפת בניכוי מזומנים ששולמו עבור רכישות של נכסים, מפעלים וציוד.
3 הנחיות רווח למניה לפי GAAP של 2017 לא מסופקות במהדורה זו עקב הפוטנציאל לאחד או יותר מהדברים הבאים, שאת התזמון וגודלם אין באפשרותנו לחזות באופן מהימן: רווחים או הפסדים במימוש עסקים, טימברלנד או נכסים, מפעלים וציוד, חיובי ירידת ערך נטו, שאינם במזומן, עקב שינויים בלתי צפויים בעסק, פעילויות הקשורות לארגון מחדש, הסדרי פנסיה או עלויות רכישה שאינן במזומן, והשפעות מס ההכנסה של פריטים אלה ושאר הקשורים במס הכנסה. אירועים. אין התאמה של שנת הכספים 2017 רווחים מסוג A למניה לפני פריטים מיוחדים, מדד פיננסי non-GAAP אשר אינו כולל רווחים והפסדים במימוש עסקים, קרקעות ורכוש קבוע, עלויות רכישה, הסדר פנסיה ללא מזומן חיובים, ארגון מחדש וירידת ערך נכללים במהדורה זו מכיוון שבגלל השונות והקושי הגבוהים בביצוע תחזיות ותחזיות מדויקות של חלק מהמידע שלא נכלל, יחד עם חלק מהמידע שלא נכלל לא ניתן לבירור או נגיש, איננו יכולים לבצע לכמת סכומים מסוימים שיידרשו להיכלל במדד הפיננסי המקובל באופן ישיר GAAP ללא מאמצים בלתי סבירים. התאמה של הנחיית תזרים מזומנים חופשי לשנת 2017 לתחזית מזומנים נטו שסופקו על ידי פעילויות תפעוליות, המדד הפיננסי המקביל ביותר לפי GAAP, כלולה במהדורה זו.

הערה: התאמה של ההבדלים בין כל המדדים הפיננסיים שאינם GAAP המשמשים במהדורה זו עם המדדים הפיננסיים המתאימים ביותר ל-GAAP כלולות בלוחות הזמנים הפיננסיים המהווים חלק מההוצאה הזו. אמצעים פיננסיים אלה שאינם לפי GAAP נועדו להשלים ויש לקרוא אותם יחד עם התוצאות הכספיות שלנו. אין לראות בהן חלופה או תחליף, ואין לראות בהן עדיפות על התוצאות הכספיות המדווחות שלנו. לפיכך, המשתמשים במידע פיננסי זה אינם צריכים להסתמך יתר על המידה על אמצעים פיננסיים אלה שאינם GAAP.

דגשים עסקיים בולטים

שלושת העדיפויות האסטרטגיות שלנו הן:

 1. השקיעו באנשים ובצוותים שלנו כדי לטפח תרבות חזקה של מעורבות עובדים ואחריות.
 2. לספק שירות לקוחות מוביל בתעשייה כדי להשיג שביעות רצון ונאמנות לקוחות מעולים.
 3. המשך לשנות את התיק שלנו כדי להניע צמיחה, הרחבת רווח ויצירת תזרים מזומנים חופשי.

באופן כללי, סיפקנו רבעון שני חזק של 2017. החל משירות הלקוחות, מדד שביעות רצון הלקוחות המאוחד שלנו (CSI) השתפר ב-4 אחוזים משנה לשנה, כאשר כל המגזרים העסקיים הפגינו ביצועים משופרים. השלמנו גם את הסקר האחרון שלנו ב-Net Promoter Score וזיהינו שיפור של 12 אחוזים לעומת הסקר הקודם שנערך בסוף הסתיו האחרון.

מבחינה תפעולית, העסק התפקד היטב במהלך הרבעון. מגזר האריזה והשירותים התעשייתיים הנוקשים – הפלח העסקי הגדול ביותר שלנו לפי הכנסות ותרומה לרווח תפעולי – שיפר את השוליים שלו והביא לצמיחה חזקה של תוף פלסטיק ומיכלי תפזורת ביניים (IBC) משנה לשנה, עם ביצועים חזקים במיוחד באזור המפרץ של ארה"ב ומזרח אירופה. מגזר אריזות ושירותי נייר – המורכב משתי מפעלי נייר ואחת מרשתות הגליים החדשות ביותר בתעשיית הקרטון – סיפק נפחים חזקים, שסייעו לקזז עלויות מוגברות עבור מיכלים גליים ישנים, ומגדיל את סל המוצרים המיוחדים שלו. מגזר המוצרים והשירותים הגמישים – היצרן הגדול בעולם של מיכלי ביניים בתפזורת גמישים תעשייתיים (FIBCs) – נמצא במסלול עם תוכנית השיפור שלו והביא את הרבעון השישי ברציפות של הרחבת השוליים שלו.

במבט קדימה, אנו מצמצמים את שנת הכספים שלנו לשנת הכספים 2017 Class A למניה לפני טווח הנחיית פריטים מיוחדים ל-$2.84 – $3.02, בעיקר על סמך שיפור בביצועים העסקיים. אנו גם מצמצמים את תזרימי המזומנים החופשיים שלנו לשנת הכספים 2017 ל-180.0 מיליון דולר עד 200.0 מיליון דולר, עקב הרחבות צמיחה אורגנית שאושרו לאחרונה במגזרי האריזה והשירותים התעשייתיים הנוקשים ואריזות הנייר והשירותים שלנו.

אמנם מרוצים מהביצועים הכוללים של החברה במהלך הרבעון, אך לא היינו מרוצים מניהול ההון החוזר. למרות שימי ההון החוזר שלנו השתפרו משנה לשנה, דולר ההון החוזר גרוע יותר בעיקר בגלל ההשפעה השלילית של עליות מחירי חומרי הגלם. המלאים נבעו על ידי מלאי בטיחות שנרכשו לפני אירועי תחזוקה מתוכננים במפעלים שלנו ועליות צפויות במחירי חומרי הגלם לאורך הרבעון. גורמי עונתיות השפיעו גם על המלאי בזמן שהתכוננו לעונת החקלאות שמתחילה במהלך המחצית השנייה של שנת הכספים.

כזכור, תמריצים לעובדים מושפעים מניהול ההון החוזר. התאמה זו של תמריצים, בשילוב עם הפחתה מתוכננת במלאי הבטיחות; הפחתה ברכישות המלאי; והתמקדות חדה יותר בגביית מזומנים צפויה לשפר את ההון החוזר לאורך שאר השנה.

פלח תוצאות

המכירות נטו מושפעות בעיקר מהיקף המוצרים העיקריים 4 שנמכרו, מחירי המכירה, תמהיל המוצרים והשפעת השינויים במטבעות החוץ מול הדולר. הטבלאות להלן מציגות את אחוז ההשפעה של כל אחד מהפריטים הללו על המכירות הנקיות של המוצרים העיקריים שלנו, הן כולל והן לא כולל השפעת המכירה, עבור הרבעון השני של 2017 בהשוואה לרבעון השני של 2016 עבור המגזרים העסקיים עם פעילות ייצור. :

תעשייתי קשיח
אריזה & אריזות נייר & מוצרים גמישים
השפעת מכירות נטו – מוצרים עיקריים Services Services ושירותים
% % %
תרגום מטבעות (1.8 )% (5.3 )%
כרך (2.3 )% 6.6 % (11.1 )%
מחירי מכירה ותמהיל מוצרים 16.1 % 6.2 % 7.7 %
ההשפעה הכוללת של המוצרים העיקריים 12.0 % 12.8 % (8.7 )%
תעשייתי קשיח
אריזה & אריזות נייר & מוצרים גמישים
השפעת מכירות נטו – מוצרים עיקריים, לא כולל מימושים: Services Services ושירותים
% % %
תרגום מטבעות (1.8 )% (5.5 )%
כרך (2.3 )% 6.6 % (6.5 )%
מחירי מכירה ותמהיל מוצרים 16.1 % 6.2 % 7.0 %
ההשפעה הכוללת של המוצרים העיקריים 12.0 % 12.8 % (5.0 )%

(4) המוצרים העיקריים הם תופי פלדה, פלסטיק וסיבים מיוצרים; מיכלי ביניים בתפזורת; יריעות לוח, בינוניות, גליות ומיכלים גליים; ומיכלי ביניים בתפזורת גמישים 1&2 לולאה ו-4 לולאות.

אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים (כל התוצאות בהשוואה לרבעון השני של 2016 אלא אם צוין אחרת) :

המכירות נטו עלו ב-34.7 מיליון דולר ל-624.3 מיליון דולר. מימושים (כולל מוצרים לא ראשוניים) ותרגום מטבע חוץ השפיעו שניהם לרעה על המכירות נטו ב-27.1 מיליון דולר ו-9.9 מיליון דולר, בהתאמה. המכירות נטו, ללא מימושים ותרגום מטבע חוץ, עלו ב-71.7 מיליון דולר, בעיקר עקב עלייה של 16.1 אחוז במחירי המכירה על המוצרים העיקריים שלנו, הנובעת מהחלטות תמחור אסטרטגיות ועליות במחירי המדדים.

הרווח הגולמי גדל ב-10.0 מיליון דולר ל-133.9 מיליון דולר (21.4 אחוזים) בשל אותם גורמים שהשפיעו על המכירות נטו, שיפורים בהוצאות הייצור ומכירה של נכסים נבחרים שאינם הליבה ובעלי ביצועים נמוכים במהלך 2016.

הרווח התפעולי ירד ב-3.7 מיליון דולר ל-55.5 מיליון דולר. הרווח התפעולי לפני סעיפים מיוחדים גדל ב-6.0 מיליון דולר ל-60.3 מיליון דולר, בעיקר בשל אותם גורמים שהשפיעו על הרווח הגולמי, מקוזז חלקית על ידי עלייה בעלויות שהוקצו לחברות.

אריזות נייר ושירותים

המכירות נטו עלו ב-21.5 מיליון דולר ל-188.7 מיליון דולר. העלייה נבעה בעיקר מגידול בהיקפים במפעלים ובמתקני הגלי והגדלת המכירות של מוצרים מיוחדים.

הרווח הגולמי ירד ב-4.5 מיליון דולר ל-32.9 מיליון דולר (17.4 אחוזים). הירידה בשולי הרווח הגולמי נבעה בעיקר מהגדלת עלויות התשומות, שקוזזה חלקית על ידי עליות נפח.

הרווח התפעולי ירד ב-4.4 מיליון דולר ל-19.8 מיליון דולר. הרווח התפעולי לפני סעיפים מיוחדים ירד ב-3.5 מיליון דולר ל-20.6 מיליון דולר, בעיקר בשל אותם גורמים שהשפיעו על הרווח הגולמי.

מוצרים ושירותים גמישים

המכירות נטו ירדו ב-9.6 מיליון דולר ל-66.6 מיליון דולר. מימוש ותרגום מטבע חוץ השפיעו שניהם לרעה על המכירות נטו ב-2.7 מיליון דולר ו-4.0 מיליון דולר, בהתאמה.

הרווח הגולמי גדל ב-2.7 מיליון דולר ל-12.3 מיליון דולר (18.5 אחוזים). שיפור המרווח נבע מהפחתת העבודה ועלויות הייצור הקבועות.

הרווח התפעולי גדל ב-4.7 מיליון דולר ל-1.8 מיליון דולר. הרווח התפעולי לפני סעיפים מיוחדים גדל ב-3.2 מיליון דולר ל-2.1 מיליון דולר. השיפור ברווח התפעולי לפני סעיפים מיוחדים נבע בעיקר מאותם גורמים שהשפיעו על הרווח הגולמי.

ניהול קרקעות

המכירות נטו גדלו ב-1.2 מיליון דולר ל-7.8 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מגידול במכירות העץ וההכנסות מייעוץ.

הרווח התפעולי גדל ב-1.0 מיליון דולר ל-3.3 מיליון דולר בשל אותם גורמים שהשפיעו על המכירות נטו.

סיכום דיבידנד

ב-6 ביוני 2017, הדירקטוריון הכריז על דיבידנדים רבעוניים במזומן בסך 0.42 דולר למניה של מניות רגילות מסוג A ו-0.63 דולר למניה במניות רגילות מסוג B. ישולמו דיבידנדים ב-1 ביולי 2017, לבעלי המניות הרשומים בסיום העסקים ב-19 ביוני 2017.

GREIF, INC. וחברות בת
דגשים פיננסיים נבחרים
לא מבוקר
שלושה חודשים הסתיימו ב-30 באפריל, שישה חודשים שהסתיימו ב-30 באפריל,
(במיליונים, למעט סכומי מניה) 2017 2016 2017 2016
דגשים פיננסיים נבחרים
מכירות רשת $ 887.4 $ 839.6 $ 1,708.3 $ 1,611.0
רווח ברוטו 181.9 173.7 345.2 325.0
שיעור רווח גולמי 20.5 % 20.7 % 20.2 % 20.2 %
רווח תפעולי 80.4 82.8 122.5 100.4
רווח תפעולי לפני פריטים מיוחדים 84.9 79.3 151.6 137.4
EBITDA 108.2 113.1 177.4 160.0
EBITDA לפני פריטים מיוחדים 112.7 109.6 206.5 197.0
מזומנים מסופקים מפעילות שוטפת 59.6 83.9 15.5 57.7
תזרים מזומנים חופשי 41.2 68.9 (24.2 ) 12.9
הרווח הנקי המיוחס ל-Greif, Inc. 36.0 31.4 41.4 20.3
רווחים מדוללים מסוג A למניה המיוחסים ל-Greif, Inc. $ 0.61 $ 0.53 $ 0.71 $ 0.35
רווחים מדוללים מסוג A למניה המיוחסים ל-Greif, Inc. לפני פריטים מיוחדים $ 0.67 $ 0.47 $ 1.12 $ 0.88
פריטים מיוחדים
חיובי ארגון מחדש $ 5.1 $ 5.4 $ 4.8 $ 7.7
עלויות הקשורות לרכישה 0.1 0.1
חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן 2.0 1.7 3.9 40.8
חיוב הסדר פנסיה שלא במזומן 1.1 24.6
רווח ממימוש נכסים, מפעלים וציוד ועסקים, נטו (3.7 ) (10.7 ) (4.2 ) (11.6 )
סך הכל פריטים מיוחדים $ 4.5 $ (3.5 ) $ 29.1 37.0
סה"כ פריטים מיוחדים, בניכוי מס וזכויות שאינן מקנות שליטה 3.3 (3.6 ) 24.3 31.3
ההשפעה של סך הפריטים המיוחדים, בניכוי מס, על רווחים מדוללים מסוג A למניה המיוחסים ל-Greif, Inc. $ 0.06 $ (0.06 ) $ 0.41 $ 0.53
30 באפריל, 31 באוקטובר, 30 באפריל, 31 באוקטובר,
2017 2016 2016 2015
הון חוזר תפעולי (5) $ 390.1 $ 304.6 $ 369.1 $ 345.4

(5) הון חוזר תפעולי מוגדר כחייבים מסחריים בתוספת מלאי בניכוי ספקים.

שיחת ועידה

החברה תערוך שיחת ועידה לדיון בתוצאות הרבעון השני של 2017 ב-8 ביוני 2017, בשעה 8:30 בבוקר שעון המזרח (ET). כדי להשתתף, מתקשרים מקומיים צריכים להתקשר למספר 877-201-0168. מזהה Greif הוא 21958082. המספר למתקשרים בינלאומיים הוא +1-647-788-4901. קווי הטלפון יפתחו בשעה 8:00 בבוקר ET. שיחת הועידה תהיה זמינה גם דרך שידור חי באינטרנט, כולל שקופיות, אליהן ניתן לגשת בכתובת http://investor.greif.com על ידי לחיצה על הכרטיסייה אירועים ומצגות וחיפוש תחת לוח האירועים. שידור חוזר של שיחת הועידה יהיה זמין באתר החברה כשעתיים לאחר השיחה.

על גרייף

Greif היא מובילה עולמית במוצרי ושירותי אריזות תעשייתיות והיא ממשיכה בחזונה להפוך לחברת שירות הלקוחות בעלת הביצועים הטובים ביותר בעולם באריזות תעשייתיות. החברה מייצרת פלדה, פלסטיק, סיבים, מכולות גמישות, גליות ומשופצות, מיכלי ביניים בתפזורת, מכולות ואביזרי אריזה, ומספקת שירותי מילוי, אריזה ושיפוץ אריזה תעשייתית למגוון רחב של תעשיות. Greif מנהלת גם נכסי עץ בדרום מזרח ארצות הברית. החברה ממוקמת אסטרטגית עם מתקני ייצור בלמעלה מ-40 מדינות כדי לשרת לקוחות גלובליים וגם אזוריים. מידע נוסף נמצא באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.greif.com .

מידע צופה פני עתיד

מהדורה זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד במשמעות ה-Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. המילים "עשוי", "ירצה", "מצפה", "מתכוון", "מעריך", "לצפות", "שאיפה", "אובייקטיבי", "פרויקט", "מאמין", "המשך", "במסלול" או "מטרה" או השלילי שלה וביטויים דומים, בין היתר, מזהים הצהרות צופות פני עתיד. כל ההצהרות צופות פני עתיד מבוססות על הנחות, ציפיות ומידע אחר הזמין כעת להנהלה. הצהרות צופות פני עתיד כאלה כפופות לסיכונים וחוסר ודאות מסוימים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל של החברה להיות שונות באופן מהותי מאלה החזויים, החזויים או הצפויים, בין אם מפורשים ובין אם משתמעים. המשמעותיים ביותר מבין הסיכונים ואי הוודאות הללו מתוארים בחלק א' של הדוח השנתי של החברה בטופס 10-K לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 באוקטובר 2016. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות הצהרות צופות פני עתיד.

למרות שהחברה מאמינה כי לציפיות המשתקפות בהצהרות צופות פני עתיד יש בסיס סביר, החברה אינה יכולה לתת ביטחון שציפיות אלו יתבררו כנכונות. הצהרות צופות פני עתיד כפופות לסיכונים ואי ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל של החברה להיות שונות באופן מהותי מאלו החזויים, החזויים או הצפויים, בין אם באות לידי ביטוי או משתמע מההצהרות. סיכונים ואי ודאויות כאלה שעלולים לגרום להבדל כוללים, בין היתר, את הדברים הבאים: (i) באופן היסטורי, העסק שלנו היה רגיש לשינויים בתנאים הכלכליים או העסקיים הכלליים, (ii) ייתכן שלא נצליח ליישם את האסטרטגיות העסקיות שלנו, כולל השגת יעדי הטרנספורמציה והצמיחה שלנו, (iii) הפעילות שלנו כפופה לנו להמרת מטבע וסיכונים פוליטיים שעלולים להשפיע לרעה על תוצאות הפעילות שלנו, (iv) הכלכלה הגלובלית המאתגרת הנוכחית והעתידית והשיבוש והתנודתיות של השווקים הפיננסיים והאשראי עלולים להשפיע לרעה על העסק שלנו, (v) האיחוד המתמשך של בסיס הלקוחות והספקים שלנו עלול להגביר את לחץ התמחור, (vi) אנו פועלים בתעשיות תחרותיות ביותר, (vii) העסק שלנו רגיש לשינויים בדרישות התעשייה, (viii) תנודות ומחסור במחירי חומרי גלם ואנרגיה עשויים להשפיע לרעה על פעולות הייצור והעלויות שלנו, (ix) לתנאים גיאופוליטיים, לרבות פעולות מלחמה או טרור ישירות או עקיפות, עשויות להיות השפעה שלילית מהותית על הפעילות והתוצאות הכספיות שלנו, (x) אנו עלולים להיתקל בקשיים הנובעים מרכישות, (xi) בקשר עם רכישות או מימושים, אנו עשויים להיות כפופים להתחייבויות, (xii) אנו עלולים לשאת עלויות נוספות של ארגון מחדש ואין ערובה לכך שהמאמצים שלנו להפחית עלויות יצליחו, (xiii) יוזמות של חקיקת מס או אתגרים על עמדות המס שלנו עלולות להשפיע לרעה על התוצאות או המצב שלנו, (xiv) מימוש מלא של נכסי המס הנדחים שלנו עשוי להיות מושפע ממספר גורמים, (xv) מספר פעולות מתבצעות על ידי מיזמים משותפים שאיננו יכולים להפעיל אך ורק לטובתנו, (xvi) חלק מההסכמים המסדירים את המיזמים המשותפים שלנו מספקים לשותפים שלנו אפשרויות מכר או רכישה, (xvii) היכולת שלנו למשוך, לפתח ולשמר עובדים, מנהלים ומנהלים מוכשרים ומוכשרים היא קריטית להצלחתנו, (xviii) העסק שלנו עלול להיות מושפע לרעה מהפסקות עבודה ומעניינים אחרים ביחסי עבודה, (xix) ייתכן שלא נזהה בהצלחה מהגרים בלתי חוקיים בכוח העבודה שלנו, (xx) תוכניות הפנסיה והפנסיה שלנו אינן ממומנות בחסר וידרשו הפקדות עתידיות במזומן וההפקדות העתידיות הנדרשות במזומן עשויות להיות גבוהות ממה שאנו מצפים, שלכל אחת מהן עשויה להיות השפעה שלילית מהותית על מצבנו הפיננסי והנזילות שלנו, (xxi) אנו עשויים להיות נתון להפסדים שעשויים לא להיות מכוסים במלואם או בחלקם על ידי עתודות ביטוח קיימות או כיסוי ביטוחי, (xxii) העסק שלנו תלוי בפעילות הבלתי פוסקת של המתקנים, המערכות והפונקציות העסקיות שלנו, כולל טכנולוגיית המידע שלנו (IT) ואחרות מערכות עסקיות, (xxiii) הפרת אבטחה של מידע על לקוחות, עובד, ספק או חברה עשויה להשפיע לרעה מהותית על העסק, המצב הפיננסי ותוצאות הפעילות שלנו, (xxiv) חקיקה/רגולציה הקשורה לענייני סביבה ובריאות ובטיחות ו אחריות חברתית תאגידית עלולה להשפיע לרעה על הפעילות והביצועים הפיננסיים שלנו, (xxv) תביעות אחריות למוצר ומשפטים אחרים תקלות עלולות להשפיע לרעה על הפעילות והביצועים הפיננסיים שלנו, (xxvi) אנו עלולים לספוג קנסות או קנסות, פגיעה במוניטין שלנו או השלכות שליליות אחרות אם העובדים, הסוכנים או השותפים העסקיים שלנו מפרים, או נטען כי הפרו, נגד שוחד, תחרות או חוקים אחרים, (xxvii) שינוי האקלים, תקנות שינויי האקלים והשפעות גזי חממה עלולים להשפיע לרעה על הפעילות והביצועים הפיננסיים שלנו, (xxviii) התדירות והנפח של מכירות העצים ואדמות העץ שלנו ישפיעו על הביצועים הפיננסיים שלנו, (xxix) שינויים ב עקרונות חשבונאות מקובלים בארה"ב (US GAAP) וכללים ותקנות SEC עלולים להשפיע באופן מהותי על התוצאות המדווחות שלנו, (xxx) אם החברה לא תשמור על מערכת אפקטיבית של בקרה פנימית, ייתכן שהחברה לא תוכל לדווח במדויק על תוצאות פיננסיות או למנוע הונאה, ו-(xxxi) לחברה יש כמות משמעותית של מוניטין ונכסים ארוכים שאם ייפגעו בעתיד, ישפיעו לרעה לתוצאות הפעילות שלנו. הסיכונים המתוארים לעיל אינם כוללים הכל, ובהתחשב בסיכונים ואי ודאויות אפשריים אחרים, אסור למשקיעים להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד כתחזית של תוצאות בפועל. לדיון מפורט על הסיכונים ואי הוודאות המשמעותיים ביותר שעלולים לגרום לתוצאות בפועל שלנו להיות שונות באופן מהותי מאלה החזויים, החזויים או הצפויים, ראה "גורמי סיכון" בחלק I, פריט 1A של טופס 10-K שהוגש לאחרונה. הגשות אחרות לרשות ניירות ערך. כל ההצהרות צופות פני עתיד הנאמרות במהדורת חדשות זו מוסמכות במפורש בשלמותן בהתייחסות לגורמי סיכון כאלה. למעט במידה המוגבלת הנדרשת על פי החוק החל, איננו מתחייבים לעדכן או לשנות הצהרות צופות פני עתיד כלשהן, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת.

GREIF, INC. וחברות בת
תמצית דוחות הכנסה מאוחדים
לא מבוקר
שלושה חודשים הסתיימו ב-30 באפריל, שישה חודשים שהסתיימו ב-30 באפריל,
(במיליונים, למעט סכומי מניה) 2017 2016 2017 2016
מכירות רשת $ 887.4 $ 839.6 $ 1,708.3 $ 1,611.0
עלות המוצרים הנמכרים 705.5 665.9 1,363.1 1,286.0
רווח ברוטו 181.9 173.7 345.2 325.0
הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות 97.0 94.5 193.6 187.7
חיובי ארגון מחדש 5.1 5.4 4.8 7.7
חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן 2.0 1.7 3.9 40.8
חיוב הסדר פנסיה שלא במזומן 1.1 24.6
רווח על סילוק נכסים, מפעלים וציוד, נטו (1.8 ) (7.9 ) (2.8 ) (8.8 )
רווח על סילוק עסקים, נטו (1.9 ) (2.8 ) (1.4 ) (2.8 )
רווח תפעולי 80.4 82.8 122.5 100.4
הוצאות ריבית, נטו 14.3 19.9 33.0 38.4
הוצאה אחרת, נטו 3.2 1.7 6.8 4.7
הכנסה לפני הוצאות מס הכנסה ורווחי הון של חברות כלולות לא מאוחדות, נטו 62.9 61.2 82.7 57.3
הוצאות מס הכנסה 23.0 28.7 34.8 34.7
הכנסה נטו 39.9 32.5 47.9 22.6
רווח נקי המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה (3.9 ) (1.1 ) (6.5 ) (2.3 )
הרווח הנקי המיוחס ל-Greif, Inc. $ 36.0 $ 31.4 $ 41.4 $ 20.3
רווח בסיסי למניה המיוחס לבעלי המניות הרגילים של Greif, Inc.:
מניה נפוצה סוג א' $ 0.61 $ 0.53 $ 0.71 $ 0.35
מניה נפוצה מסוג B $ 0.92 $ 0.80 $ 1.05 $ 0.51
רווח מדולל למניה המיוחס לבעלי המניות הרגילים של Greif, Inc.:
מניה נפוצה סוג א' $ 0.61 $ 0.53 $ 0.71 $ 0.35
מניה נפוצה מסוג B $ 0.92 $ 0.80 $ 1.05 $ 0.51
מניות המשמשות לחישוב הרווח הבסיסי למניה המיוחס לבעלי המניות הרגילים של Greif, Inc.:
מניה נפוצה סוג א' 25.8 25.8 25.8 25.7
מניה נפוצה מסוג B 22.0 22.1 22.0 22.1
מניות המשמשות לחישוב הרווח המדולל למניה המיוחס לבעלי המניות הרגילים של Greif, Inc.:
מניה נפוצה סוג א' 25.8 25.8 25.8 25.7
מניה נפוצה מסוג B 22.0 22.1 22.0 22.1
GREIF, INC. וחברות בת
מאזן מאוחד מתמצה
לא מבוקר
(במיליונים) 30 באפריל, 2017 31 באוקטובר 2016
נכסים
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים $ 87.0 $ 103.7
חשבונות סחר 428.8 399.2
מלאי 330.6 277.4
נכסים שוטפים אחרים 219.2 140.0
1,065.6 920.3
נכסים לטווח ארוך
רצון טוב 751.2 786.4
נכסים בלתי מוחשיים 86.8 110.6
נכסים המוחזקים על ידי גורמים ייעודיים 50.9 50.9
נכסים אחרים לטווח ארוך 129.9 120.9
1,018.8 1,068.8
נכסים, צמחים וציוד 1,141.4 1,163.9
$ 3,225.8 $ 3,153.0
התחייבויות והון עצמי
התחייבויות שוטפות
חשבונות לתשלום $ 369.3 $ 372.0
הלוואות לטווח קצר 35.5 51.6
החלק הנוכחי של החוב לטווח ארוך 15.0
התחייבויות שוטפות אחרות 240.6 235.6
660.4 659.2
התחייבויות לטווח ארוך
חוב לטווח ארוך 1,033.6 974.6
התחייבויות המוחזקות על ידי גורמים ייעודיים 43.3 43.3
התחייבויות אחרות לטווח ארוך 468.7 486.2
1,545.6 1,504.1
אינטרסים בלתי ניתנים למימוש 33.0 31.8
הון עצמי
סך ההון העצמי של Greif, Inc 980.0 947.4
זכויות חסרות שליטה 6.8 10.5
986.8 957.9
$ 3,225.8 $ 3,153.0
GREIF, INC. וחברות בת
תמצית דוחות מאוחדים של תזרימי מזומנים
(לא נבדק)
שלושה חודשים הסתיימו ב-30 באפריל, שישה חודשים שהסתיימו ב-30 באפריל,
(במיליונים) 2017 2016 2017 2016
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
הכנסה נטו $ 39.9 $ 32.5 $ 47.9 $ 22.6
פחת, ירידת ערך והפחתות 31.0 32.0 61.7 64.3
ירידת ערך נכסים 2.0 1.7 3.9 40.8
הפסד הסדר פנסיה 1.1 24.6
התאמות אחרות שאינן מזומן לרווח הנקי 1.5 (11.4 ) (8.8 ) (11.3 )
שינויים בהון חוזר תפעולי (27.2 ) 9.1 (92.3 ) (26.1 )
מחיר רכישה נדחה על חובות שנמכרו 1.4 0.7 (21.7 ) (15.2 )
גידול (ירידה) במזומן משינויים בנכסים והתחייבויות אחרים 9.9 19.3 0.2 (17.4 )
מזומן נטו הניתן מפעילות שוטפת 59.6 83.9 15.5 57.7
תזרים מזומנים מפעילויות השקעות:
רכישות של עסקים, בניכוי מזומנים שנרכשו (0.4 ) (0.4 )
גביית שטר חובה 44.2
רכישת נכסים, מפעלים וציוד (18.4 ) (15.0 ) (39.7 ) (44.8 )
רכישות והשקעות בנכסי עץ (3.3 ) (3.5 ) (5.4 ) (3.5 )
רכישות של נכסים, מפעלים וציוד בתמורה מביטוח (3.6 ) (3.6 )
הכנסות ממכירת נכסים, מפעלים וציוד, עסקים, אדמות עצים ונכסים אחרים 5.6 25.3 8.1 27.4
רווחים על החזרי ביטוח 0.4 6.6 0.4 6.6
מזומן נטו המסופק על ידי (משמש) בפעילויות השקעה (15.7 ) 9.4 (36.6 ) 25.9
תזרימי מזומנים מפעילויות מימון:
הכנסות (תשלומים על) חוב, נטו (32.2 ) (42.2 ) 65.5 (44.6 )
דיבידנדים ששולמו לבעלי המניות של Greif, Inc (24.7 ) (24.8 ) (49.2 ) (49.3 )
אַחֵר (3.0 ) (7.1 ) (3.5 ) (7.3 )
מזומן נטו המסופק על ידי פעילויות מימון (בשימוש). (59.9 ) (74.1 ) 12.8 (101.2 )
סיווג מחדש של מזומנים לנכסים המוחזקים למכירה (5.9 ) (5.9 )
השפעות שערי חליפין על מזומן 2.1 5.1 (2.5 ) 1.0
גידול (ירידה) נטו במזומנים ושווי מזומנים (19.8 ) 24.3 (16.7 ) (16.6 )
מזומנים ושווי מזומנים, תחילת תקופה 106.8 65.3 103.7 106.2
מזומנים ושווי מזומנים, סוף תקופה $ 87.0 $ 89.6 $ 87.0 $ 89.6
GREIF, INC. וחברות בת
דגשים פיננסיים לפי סגמנט
לא מבוקר
שלושה חודשים הסתיימו ב-30 באפריל, שישה חודשים שהסתיימו ב-30 באפריל,
(במיליונים) 2017 2016 2017 2016
מכירות רשת:
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים $ 624.3 $ 589.6 $ 1,185.8 $ 1,124.5
אריזות נייר ושירותים 188.7 167.2 371.6 325.6
מוצרים ושירותים גמישים 66.6 76.2 136.3 149.1
ניהול קרקעות 7.8 6.6 14.6 11.8
סך המכירות נטו $ 887.4 $ 839.6 $ 1,708.3 $ 1,611.0
רווח תפעולי (הפסד):
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים $ 55.5 $ 59.2 $ 84.2 $ 56.6
אריזות נייר ושירותים 19.8 24.2 30.6 45.4
מוצרים ושירותים גמישים 1.8 (2.9 ) 2.3 (6.0 )
ניהול קרקעות 3.3 2.3 5.4 4.4
סך הרווח התפעולי $ 80.4 $ 82.8 $ 122.5 $ 100.4
EBITDA (6) :
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים $ 72.5 $ 78.7 $ 118.2 $ 96.2
אריזות נייר ושירותים 27.4 32.1 46.5 61.0
מוצרים ושירותים גמישים 3.6 (1.0 ) 4.8 (3.3 )
ניהול קרקעות 4.7 3.3 7.9 6.1
EBITDA כולל $ 108.2 $ 113.1 $ 177.4 $ 160.0
EBITDA לפני פריטים מיוחדים:
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים $ 77.3 $ 73.8 $ 137.7 $ 129.4
אריזות נייר ושירותים 28.2 32.0 56.4 62.4
מוצרים ושירותים גמישים 3.9 0.8 6.2
ניהול קרקעות 3.3 3.0 6.2 5.2
סך EBITDA לפני פריטים מיוחדים $ 112.7 $ 109.6 $ 206.5 $ 197.0

(6) EBITDA מוגדר כהכנסה נטו, בתוספת הוצאות ריבית, נטו, בתוספת הוצאות מס הכנסה, בתוספת פחת, דלדול והפחתות. עם זאת, מכיוון שהחברה אינה מחשבת את הרווח הנקי לפי מגזרים, טבלה זו מחשבת את ה-EBITDA לפי מגזרים תוך התייחסות לרווח (הפסד) תפעולי לפי מגזר, אשר, כפי שהוכח בטבלת ה-EBITDA המאוחד, מהווה שיטה נוספת להשגת אותה תוצאה. ראה התאמות בטבלה של EBITDA של מגזר.

GREIF, INC. וחברות בת
דגשים פיננסיים לפי אזור גיאוגרפי
לא מבוקר
שלושה חודשים הסתיימו ב-30 באפריל, שישה חודשים שהסתיימו ב-30 באפריל,
(במיליונים) 2017 2016 2017 2016
מכירות רשת:
ארצות הברית $ 434.5 $ 406.3 $ 842.5 $ 778.7
אירופה, המזרח התיכון ואפריקה 325.5 310.8 611.4 587.0
אסיה פסיפיק ואמריקות אחרות 127.4 122.5 254.4 245.3
סך המכירות נטו $ 887.4 $ 839.6 $ 1,708.3 $ 1,611.0
רווח ברוטו:
ארצות הברית $ 94.5 $ 92.1 $ 179.7 $ 171.0
אירופה, המזרח התיכון ואפריקה 67.8 55.7 123.6 103.4
אסיה פסיפיק ואמריקות אחרות 19.6 25.9 41.9 50.6
סך הרווח הגולמי $ 181.9 $ 173.7 $ 345.2 $ 325.0
GREIF, INC. וחברות בת
התאמת GAAP ל-NON-GAAP
הון עבודה תפעולי
לא מבוקר
(במיליונים) 30 באפריל, 2017 31 באוקטובר 2016
חשבונות סחר $ 428.8 $ 399.2
בנוסף: מלאי 330.6 277.4
פחות: חשבונות לתשלום 369.3 372.0
הון חוזר תפעולי $ 390.1 $ 304.6
GREIF, INC. וחברות בת
התאמת GAAP ל-NON-GAAP
EBITDA מאוחד (7)
לא מבוקר
שלושה חודשים הסתיימו ב-30 באפריל, שישה חודשים שהסתיימו ב-30 באפריל,
(במיליונים) 2017 2016 2017 2016
הכנסה נטו $ 39.9 $ 32.5 $ 47.9 $ 22.6
בנוסף: הוצאות ריבית, נטו 14.3 19.9 33.0 38.4
בנוסף: הוצאות מס הכנסה 23.0 28.7 34.8 34.7
בנוסף: הוצאות פחת, ירידת ערך והפחתות 31.0 32.0 61.7 64.3
EBITDA $ 108.2 $ 113.1 $ 177.4 $ 160.0
הכנסה נטו $ 39.9 $ 32.5 $ 47.9 $ 22.6
בנוסף: הוצאות ריבית, נטו 14.3 19.9 33.0 38.4
בנוסף: הוצאות מס הכנסה 23.0 28.7 34.8 34.7
בנוסף: הוצאה אחרת, נטו 3.2 1.7 6.8 4.7
רווח תפעולי 80.4 82.8 122.5 100.4
פחות: הוצאה אחרת, נטו 3.2 1.7 6.8 4.7
בנוסף: הוצאות פחת, ירידת ערך והפחתות 31.0 32.0 61.7 64.3
EBITDA $ 108.2 $ 113.1 $ 177.4 $ 160.0

(7) EBITDA מוגדר כהכנסה נטו, בתוספת הוצאות ריבית, נטו, בתוספת הוצאות מס הכנסה, בתוספת פחת, ירידת ערך והפחתות. כפי שהודגם בטבלה זו, ניתן לחשב EBITDA גם בהתייחס לרווח תפעולי.

GREIF, INC. וחברות בת
התאמת GAAP ל-NON-GAAP
EBITDA מגזר (8)
לא מבוקר
שלושה חודשים הסתיימו ב-30 באפריל, שישה חודשים שהסתיימו ב-30 באפריל,
(במיליונים) 2017 2016 2017 2016
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים
רווח תפעולי $ 55.5 $ 59.2 $ 84.2 $ 56.6
פחות: הוצאה אחרת, נטו 3.5 1.6 5.9 3.3
בנוסף: הוצאות פחת והפחתות 20.5 21.1 39.9 42.9
EBITDA $ 72.5 $ 78.7 $ 118.2 $ 96.2
חיובי ארגון מחדש 4.4 2.9 3.9 4.3
עלויות הקשורות לרכישה 0.1 0.1
חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן 2.0 1.7 3.6 38.5
חיוב הסדר פנסיה שלא במזומן 0.6 14.7
רווח על סילוק נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, נטו (2.2 ) (9.6 ) (2.7 ) (9.7 )
EBITDA לפני פריטים מיוחדים $ 77.3 $ 73.8 $ 137.7 $ 129.4
אריזות נייר ושירותים
רווח תפעולי $ 19.8 $ 24.2 $ 30.6 $ 45.4
בנוסף: הוצאות פחת והפחתות 7.6 7.9 15.9 15.6
EBITDA $ 27.4 $ 32.1 $ 46.5 $ 61.0
חיובי ארגון מחדש 0.3 0.3
חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן 1.5
חיוב הסדר פנסיה שלא במזומן 0.5 9.7
רווח על סילוק נכסים, מפעלים, ציוד, נטו (0.1 ) (0.1 ) (0.1 )
EBITDA לפני פריטים מיוחדים $ 28.2 $ 32.0 $ 56.4 $ 62.4
מוצרים ושירותים גמישים
רווח תפעולי (הפסד) $ 1.8 $ (2.9 ) $ 2.3 $ (6.0 )
פחות: הוצאה אחרת (הכנסה), נטו (0.3 ) 0.1 0.9 1.4
בנוסף: הוצאות פחת והפחתות 1.5 2.0 3.4 4.1
EBITDA $ 3.6 $ (1.0 ) $ 4.8 $ (3.3 )
חיובי ארגון מחדש 0.4 2.5 0.6 3.4
חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן 0.3 0.8
חיוב הסדר פנסיה שלא במזומן 0.1
(רווח) הפסד ממימוש נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, נטו (0.1 ) (0.7 ) 0.4 (0.9 )
EBITDA לפני פריטים מיוחדים $ 3.9 $ 0.8 $ 6.2 $
ניהול קרקעות
רווח תפעולי $ 3.3 $ 2.3 $ 5.4 $ 4.4
בנוסף: הוצאות פחת, ירידת ערך והפחתות 1.4 1.0 2.5 1.7
EBITDA $ 4.7 $ 3.3 $ 7.9 6.1
חיוב הסדר פנסיה שלא במזומן 0.1
רווח על סילוק נכסים, מפעלים, ציוד, נטו (1.4 ) (0.3 ) (1.8 ) (0.9 )
EBITDA לפני פריטים מיוחדים $ 3.3 $ 3.0 $ 6.2 $ 5.2
EBITDA מאוחד $ 108.2 $ 113.1 $ 177.4 $ 160.0
EBITDA מאוחד לפני פריטים מיוחדים $ 112.7 $ 109.6 $ 206.5 $ 197.0

(8) EBITDA מוגדר כהכנסה נטו, בתוספת הוצאות ריבית, נטו, בתוספת הוצאות מס הכנסה, בתוספת פחת, ירידת ערך והפחתות. עם זאת, מכיוון שהחברה אינה מחשבת את הרווח הנקי לפי מגזרים, טבלה זו מחשבת את ה-EBITDA לפי מגזרים תוך התייחסות לרווח (הפסד) תפעולי לפי מגזר, אשר, כפי שהוכח בטבלת ה-EBITDA המאוחד, מהווה שיטה נוספת להשגת אותה תוצאה.

GREIF, INC. וחברות בת
התאמת GAAP ל-NON-GAAP
תזרים מזומנים חינם (9)
לא מבוקר
שלושה חודשים הסתיימו ב-30 באפריל, שישה חודשים שהסתיימו ב-30 באפריל,
(במיליונים) 2017 2016 2017 2016
מזומן נטו הניתן מפעילות שוטפת $ 59.6 $ 83.9 $ 15.5 $ 57.7
מזומן ששולם עבור רכישות של נכסים, מפעלים וציוד (18.4 ) (15.0 ) (39.7 ) (44.8 )
תזרים מזומנים חופשי $ 41.2 $ 68.9 $ (24.2 ) $ 12.9
GREIF, INC. וחברות בת
2017 מוזמנת פיוס הנחיה
תזרים מזומנים חופשי
לא מבוקר
טווח תחזיות פיסקאלי 2017
(במיליונים) תרחיש 1 תרחיש 2
מזומן נטו הניתן מפעילות שוטפת $ 280.0 $ 315.0
פחות: מזומן שולם עבור הוצאות הוניות (100.0 ) (115.0 )
תזרים מזומנים חופשי $ 180.0 $ 200.0

(9) תזרים מזומנים חופשי מוגדר כמזומן נטו הניתן מפעילות שוטפת בניכוי מזומנים ששולמו עבור רכישות של נכסים, מפעלים וציוד.

GREIF, INC. וחברות בת
התאמת GAAP ל-NON-GAAP
רווח תפעולי של מגזר (הפסד) לפני פריטים מיוחדים (10)
לא מבוקר
שלושה חודשים הסתיימו ב-30 באפריל, שישה חודשים שהסתיימו ב-30 באפריל,
(במיליונים) 2017 2016 2017 2016
רווח תפעולי (הפסד):
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים $ 55.5 $ 59.2 $ 84.2 $ 56.6
אריזות נייר ושירותים 19.8 24.2 30.6 45.4
מוצרים ושירותים גמישים 1.8 (2.9 ) 2.3 (6.0 )
ניהול קרקעות 3.3 2.3 5.4 4.4
סך הרווח התפעולי $ 80.4 $ 82.8 $ 122.5 $ 100.4
עלויות ארגון מחדש:
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים $ 4.4 $ 2.9 $ 3.9 $ 4.3
אריזות נייר ושירותים 0.3 0.3
מוצרים ושירותים גמישים 0.4 2.5 0.6 3.4
סך עלויות ארגון מחדש $ 5.1 $ 5.4 $ 4.8 $ 7.7
עלויות הקשורות לרכישה:
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים $ $ 0.1 $ $ 0.1
סך כל עלויות הקשורות לרכישה $ $ 0.1 $ $ 0.1
חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם מזומנים:
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים $ 2.0 $ 1.7 $ 3.6 $ 38.5
אריזות נייר ושירותים 1.5
מוצרים ושירותים גמישים 0.3 0.8
סך חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם מזומנים $ 2.0 $ 1.7 $ 3.9 $ 40.8
חיוב הסדר פנסיה שלא במזומן:
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים $ 0.6 $ $ 14.7 $
אריזות נייר ושירותים 0.5 9.7
מוצרים ושירותים גמישים 0.1
ניהול קרקעות 0.1
סך חיוב סילוק הפנסיה שלא במזומן $ 1.1 $ $ 24.6 $
(רווח) הפסד ממימוש נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, נטו:
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים $ (2.2 ) $ (9.6 ) $ (2.7 ) $ (9.7 )
אריזות נייר ושירותים (0.1 ) (0.1 ) (0.1 )
מוצרים ושירותים גמישים (0.1 ) (0.7 ) 0.4 (0.9 )
ניהול קרקעות (1.4 ) (0.3 ) (1.8 ) (0.9 )
סך הרווח ממימוש נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, נטו $ (3.7 ) $ (10.7 ) $ (4.2 ) $ (11.6 )
רווח (הפסד) תפעולי לפני סעיפים מיוחדים:
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים $ 60.3 $ 54.3 $ 103.7 $ 89.8
אריזות נייר ושירותים 20.6 24.1 40.5 46.8
מוצרים ושירותים גמישים 2.1 (1.1 ) 3.7 (2.7 )
ניהול קרקעות 1.9 2.0 3.7 3.5
סך הרווח התפעולי לפני פריטים מיוחדים $ 84.9 $ 79.3 $ 151.6 $ 137.4

(10) רווח (הפסד) תפעולי לפני סעיפים מיוחדים מוגדר כרווח (הפסד) תפעולי, בתוספת עלויות ארגון מחדש, בתוספת עלויות הקשורות לרכישה, בתוספת חיוב סילוק פנסיה שלא במזומן, בתוספת חיובים לירידת ערך שלא במזומן, בניכוי (רווח) על סילוק נכסים, מפעלים, ציוד, נטו.

GREIF, INC. וחברות בת
התאמת GAAP ל-NON-GAAP
הכנסה נטו ורווח מחלקה א' למניה לפני פריטים מיוחדים
לא מבוקר
(דולרים במיליונים, למעט סכומים למניה)
הכנסה לפני
הוצאות מס הכנסה
ורווחי הון מס הכנסה לֹא- הכנסה נטו מדולל Class A
של Unconsolidated הוֹצָאָה שליטה מיוחס ל רווחים פר
שותפים, נטו (תועלת) ריבית Greif, Inc. לַחֲלוֹק
שלושה חודשים הסתיימו ב-30 באפריל 2017 $ 62.9 $ 23.0 $ 3.9 $ 36.0 $ 0.61
רווח על סילוק נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, נטו (3.7 ) (0.7 ) (3.0 ) (0.05 )
חיובי ארגון מחדש 5.1 1.4 0.2 3.5 0.06
חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן 2.0 (0.2 ) 2.2 0.04
חיוב הסדר פנסיה שלא במזומן 1.1 0.5 0.6 0.01
לא כולל פריטים מיוחדים $ 67.4 $ 24.2 $ 3.9 $ 39.3 $ 0.67
שלושה חודשים הסתיימו ב-30 באפריל 2016 $ 61.2 $ 28.7 $ 1.1 $ 31.4 $ 0.53
רווח על סילוק נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, נטו (10.7 ) (2.2 ) (0.4 ) (8.1 ) (0.14 )
חיובי ארגון מחדש 5.4 0.8 1.2 3.4 0.06
חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן 1.7 0.6 1.1 0.02
עלויות הקשורות לרכישה 0.1 $ 0.1 $ $
לא כולל פריטים מיוחדים $ 57.7 $ 28.0 $ 1.9 $ 27.8 $ 0.47
שישה חודשים הסתיימו ב-30 באפריל, 2017 $ 82.7 $ 34.8 $ 6.5 $ 41.4 $ 0.71
רווח על סילוק נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, נטו (4.2 ) (0.9 ) 0.2 (3.5 ) (0.06 )
חיובי ארגון מחדש 4.8 (2.9 ) 0.4 7.3 0.13
חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן 3.9 0.1 3.8 0.06
חיוב הסדר פנסיה שלא במזומן 24.6 7.9 16.7 0.28
לא כולל פריטים מיוחדים $ 111.8 $ 38.9 $ 7.2 $ 65.7 $ 1.12
שישה חודשים הסתיימו ב-30 באפריל, 2016 $ 57.3 $ 34.7 $ 2.3 $ 20.3 $ 0.35
רווח על סילוק נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, נטו (11.6 ) (2.4 ) (0.6 ) (8.6 ) (0.15 )
חיובי ארגון מחדש 7.7 1.0 1.7 5.0 0.09
חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן 40.8 5.7 0.3 34.8 0.59
עלויות הקשורות לרכישה 0.1 0.1
לא כולל פריטים מיוחדים $ 94.3 $ 39.0 $ 3.7 $ 51.6 $ 0.88

ההשפעה של הוצאות מס הכנסה וזכויות שאינן מקנות שליטה על כל פריט מיוחד מחושבת על סמך שיעורי מס ואחוזי בעלות ספציפיים לכל ישות רלוונטית. כלול בששת החודשים שהסתיימו ב-30 באפריל 2017, סעיף מיוחד של חיובי ארגון מחדש הוא חיוב מס הכנסה בסך 4.4 מיליון דולר עקב שינוי בקביעות הקשורות לרווחי חוץ שלא הועברו כתוצאה מארגון מחדש של תיק החוב הבין-קבוצתי שלנו. שיעור המס ללא השפעת פריטים מיוחדים ברבעון השני של 2017 עמד על 35.9 אחוזים.

GREIF, INC. וחברות בת
התאמת GAAP ל-NON-GAAP
מידע פיננסי נבחר
לא כולל השפעת ביטולים
לא מבוקר
שלושה חודשים הסתיימו ב-30 באפריל, שישה חודשים שהסתיימו ב-30 באפריל,
לא כולל את לא כולל את
השפעה של השפעה של השפעה של השפעה של
(במיליונים) 2017 ביטולים ביטולים 2017 ביטולים ביטולים
מכירות רשת:
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים $ 624.3 $ $ 624.3 $ 1,185.8 $ $ 1,185.8
אריזות נייר ושירותים 188.7 188.7 371.6 371.6
מוצרים ושירותים גמישים 66.6 66.6 136.3 136.3
ניהול קרקעות 7.8 7.8 14.6 14.6
מאוחד $ 887.4 $ $ 887.4 $ 1,708.3 $ $ 1,708.3
רווח ברוטו:
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים $ 133.9 $ $ 133.9 $ 246.3 $ $ 246.3
אריזות נייר ושירותים 32.9 32.9 68.2 68.2
מוצרים ושירותים גמישים 12.3 12.3 25.4 25.4
ניהול קרקעות 2.8 2.8 5.3 5.3
מאוחד $ 181.9 $ $ 181.9 $ 345.2 $ $ 345.2
רווח תפעולי:
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים $ 55.5 $ $ 55.5 $ 84.2 $ 0.1 $ 84.1
אריזות נייר ושירותים 19.8 19.8 30.6 30.6
מוצרים ושירותים גמישים 1.8 1.8 2.3 2.3
ניהול קרקעות 3.3 3.3 5.4 5.4
מאוחד $ 80.4 $ $ 80.4 $ 122.5 $ 0.1 $ 122.4
רווח תפעולי לפני פריטים מיוחדים (11) :
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים $ 60.3 $ $ 60.3 $ 103.7 $ $ 103.7
אריזות נייר ושירותים 20.6 20.6 40.5 40.5
מוצרים ושירותים גמישים 2.1 2.1 3.7 3.7
ניהול קרקעות 1.9 1.9 3.7 3.7
מאוחד $ 84.9 $ $ 84.9 $ 151.6 $ $ 151.6

(11) ראה טבלה המופיעה בזאת הנקראת GAAP לרווח תפעולי (הפסד) תפעולי (הפסד) של פלח התאמה Non-GAAP לפני פריטים מיוחדים לצורך התאמה של הרווח (הפסד) התפעולי של כל מגזר לפני פריטים מיוחדים.

GREIF, INC. וחברות בת
התאמת GAAP ל-NON-GAAP
מידע פיננסי נבחר
לא כולל ההשפעה של ביטולים (המשך)
לא מבוקר
שלושה חודשים הסתיימו ב-30 באפריל, שישה חודשים שהסתיימו ב-30 באפריל,
לא כולל את לא כולל את
השפעה של השפעה של השפעה של השפעה של
(במיליונים) 2016 ביטולים ביטולים 2016 ביטולים ביטולים
מכירות רשת:
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים $ 589.6 $ 27.1 $ 562.5 $ 1,124.5 $ 52.3 $ 1,072.2
אריזות נייר ושירותים 167.2 167.2 325.6 325.6
מוצרים ושירותים גמישים 76.2 2.7 73.5 149.1 5.0 144.1
ניהול קרקעות 6.6 6.6 11.8 11.8
מאוחד $ 839.6 $ 29.8 $ 809.8 $ 1,611.0 $ 57.3 $ 1,553.7
רווח ברוטו:
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים $ 123.9 $ (2.4 ) $ 126.3 $ 226.7 $ 0.1 $ 226.6
אריזות נייר ושירותים 37.4 37.4 73.2 73.2
מוצרים ושירותים גמישים 9.6 0.4 9.2 20.1 0.8 19.3
ניהול קרקעות 2.8 2.8 5.0 5.0
מאוחד $ 173.7 $ (2.0 ) $ 175.7 $ 325.0 $ 0.9 $ 324.1
רווח תפעולי (הפסד):
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים $ 59.2 $ 2.8 $ 56.4 $ 56.6 $ (21.9 ) $ 78.5
אריזות נייר ושירותים 24.2 24.2 45.4 45.4
מוצרים ושירותים גמישים (2.9 ) 0.1 (3.0 ) (6.0 ) 0.2 (6.2 )
ניהול קרקעות 2.3 2.3 4.4 4.4
מאוחד $ 82.8 $ 2.9 $ 79.9 $ 100.4 $ (21.7 ) $ 122.1
רווח (הפסד) תפעולי לפני סעיפים מיוחדים (11) :
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים $ 54.3 $ (4.9 ) $ 59.2 $ 89.8 $ (4.8 ) $ 94.6
אריזות נייר ושירותים 24.1 24.1 46.8 46.8
מוצרים ושירותים גמישים (1.1 ) 0.1 (1.2 ) (2.7 ) 0.2 (2.9 )
ניהול קרקעות 2.0 2.0 3.5 3.5
מאוחד $ 79.3 $ (4.8 ) $ 84.1 $ 137.4 $ (4.6 ) $ 142.0

(11) ראה טבלה המופיעה בזאת הנקראת GAAP לרווח תפעולי (הפסד) תפעולי (הפסד) של פלח התאמה Non-GAAP לפני פריטים מיוחדים לצורך התאמה של הרווח (הפסד) התפעולי של כל מגזר לפני פריטים מיוחדים.

GREIF, INC. וחברות בת
התאמת GAAP ל-NON-GAAP
מכירות נטו למכירות נטו לא כולל ההשפעה של
ביטולים ותרגום מטבעות
לא מבוקר
שלושה חודשים הסתיימו ב-30 באפריל,
להגדיל פנימה להגדיל פנימה
(במיליונים) 2017 2016 מכירות נטו ($) מכירות רשת (%)
מכירות רשת $ 887.4 $ 839.6 $ 47.8 5.7 %
השפעת ההפצות 29.8
מכירות נטו לא כולל ההשפעה של ביטולים $ 887.4 $ 809.8
תרגום מטבעות (14.0 ) לא
מכירות נטו לא כולל ההשפעה של ביטולים ותרגום מטבעות $ 901.4 $ 809.8 $ 91.6 11.3 %
שישה חודשים שהסתיימו ב-30 באפריל,
להגדיל פנימה להגדיל פנימה
(במיליונים) 2017 2016 מכירות נטו ($) מכירות רשת (%)
מכירות רשת $ 1,708.3 $ 1,611.0 $ 97.3 6.0 %
השפעת ההפצות 57.3
מכירות נטו לא כולל ההשפעה של ביטולים $ 1,708.3 $ 1,553.7
תרגום מטבעות (31.7 ) לא
מכירות נטו לא כולל ההשפעה של ביטולים ותרגום מטבעות $ 1,740.0 $ 1,553.7 $ 186.3 12.0 %
GREIF, INC. וחברות בת
התאמת GAAP ל-NON-GAAP
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים
מכירות נטו למכירות נטו לא כולל ההשפעה של
ביטולים ותרגום מטבעות
לא מבוקר
שלושה חודשים הסתיימו ב-30 באפריל,
להגדיל פנימה להגדיל פנימה
(במיליונים) 2017 2016 מכירות נטו ($) מכירות רשת (%)
מכירות רשת $ 624.3 $ 589.6 $ 34.7 5.9 %
השפעת ההפצות 27.1
מכירות נטו לא כולל ההשפעה של ביטולים $ 624.3 $ 562.5
תרגום מטבעות (9.9 ) לא
מכירות נטו לא כולל ההשפעה של ביטולים ותרגום מטבעות $ 634.2 $ 562.5 $ 71.7 12.7 %
שישה חודשים שהסתיימו ב-30 באפריל,
להגדיל פנימה להגדיל פנימה
(במיליונים) 2017 2016 מכירות נטו ($) מכירות רשת (%)
מכירות רשת $ 1,185.8 $ 1,124.5 $ 61.3 5.5 %
השפעת ההפצות 52.3
מכירות נטו לא כולל ההשפעה של ביטולים $ 1,185.8 $ 1,072.2
תרגום מטבעות (24.3 ) לא
מכירות נטו לא כולל ההשפעה של ביטולים ותרגום מטבעות $ 1,210.1 $ 1,072.2 $ 137.9 12.9 %
GREIF, INC. וחברות בת
התאמת GAAP ל-NON-GAAP
מוצרים עיקריים
מכירות נטו למכירות נטו לא כולל השפעתן של מימושות
לא מבוקר
שלושה חודשים הסתיימו ב-30 באפריל,
להגביר להגביר
(ירידה ב (ירידה ב
מוצרים עיקריים מוצרים עיקריים
(במיליונים) 2017 2016 מכירות נטו ($) מכירות רשת (%)
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים
מכירות נטו מוצרים ראשיים $ 552.8 $ 493.4
השפעת ההפצות
מכירות נטו של מוצרים ראשיים, לא כולל השפעת המכירות $ 552.8 $ 493.4 $ 59.4 12.0 %
אריזות נייר ושירותים
מכירות נטו מוצרים ראשיים $ 188.0 $ 166.7
השפעת ההפצות
מכירות נטו של מוצרים ראשיים, לא כולל השפעת המכירות $ 188.0 $ 166.7 $ 21.3 12.8 %
מוצרים ושירותים גמישים
מכירות נטו מוצרים ראשיים $ 60.8 $ 66.6
השפעת ההפצות (2.6 )
מכירות נטו של מוצרים ראשיים, לא כולל השפעת המכירות $ 60.8 $ 64.0 $ (3.2 ) (5.0 )%

צפה בגרסת המקור ב-businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170607006359/en/

מקור: Greif, Inc.

Greif, Inc.

מאט אייכמן, 740-549-6067

matt.eichmann@greif.com

Share this:

required
Please choose from the options below to opt into mailings from Greif.
News and Events
Yes
No
לא רואה את השפה שלך?

השתמש ב-Google Translate כדי לבחור את השפה שלך מהרשימה באמצעות סרגל הכלים בראש הדף.

screenshot google translate

חפש את סרגל הכלים הזה בחלק העליון של הדפדפן שלך.