Διαφάνεια στην αποκάλυψη της αλυσίδας εφοδιασμού

Καλιφόρνιας Διαφάνεια στον τομέα των αλυσίδων εφοδιασμού του 2010

Όπως απαιτεί ο νόμος αυτός, η Greif δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει για την πρόληψη και την εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας στην άμεση αλυσίδα εφοδιασμού μας.


Δήλωση Αποκάλυψης για την Πράξη Διαφάνειας των Καυσίμων της Καλιφόρνιας του 2010

Από και μετά την 1η Ιανουαρίου 2012, ορισμένες εταιρείες που κατασκευάζουν ή πωλούν προϊόντα στην πολιτεία της Καλιφόρνιας υποχρεούνται να αποκαλύψουν τις προσπάθειές τους, αν υπάρχουν, για την αντιμετώπιση του ζητήματος της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με τον νόμο περί διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού της Καλιφόρνια του 2010 Ο νόμος αυτός απαιτεί από κάθε μία από αυτές τις εταιρείες να παρέχουν πληροφορίες που αποκαλύπτουν τις προσπάθειές τους για την εξάλειψη της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων από την άμεση αλυσίδα εφοδιασμού της, επιτρέποντας έτσι στους καταναλωτές να κάνουν ενημερωμένες επιλογές σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζουν και τις εταιρείες από τις οποίες επιλέγουν να αγοράσουν.

Η δουλεία και η εμπορία ανθρώπων μπορούν να λάβουν πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένης της καταναγκαστικής εργασίας και της παιδικής εργασίας.

Ο Greif έχει αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού του με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα:

  • Η Greif έχει εντοπίσει υπαλλήλους που έχουν άμεση ευθύνη για τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και έχει υλοποιήσει και πραγματοποιήσει εσωτερική κατάρτιση και επιμόρφωση online σχετικά με την εμπορία ανθρώπων και τη δουλεία, ιδίως όσον αφορά τον εντοπισμό και τον μετριασμό των κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασμού.
  • Οι εργαζόμενοι της Greif επισκέπτονται από καιρό σε καιρό τις εγκαταστάσεις παραγωγής των προμηθευτών μας. Αυτό παρέχει στην Εταιρεία την ευκαιρία να επανεξετάσει τις ενέργειες των προμηθευτών μας και να θέσει ερωτήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά τους. Προς το παρόν, η Εταιρεία δεν επαληθεύει τις αλυσίδες εφοδιασμού προϊόντων για την αξιολόγηση και τη διεύθυνση κινδύνους εμπορίας ανθρώπων και δουλείας ή ελέγχου των προμηθευτών τους.
  • Η Greif έχει συμφωνίες προμήθειας και εντολές αγοράς, οι οποίες, όπου είναι δυνατόν, απαιτούν από τους προμηθευτές μας να εγγυώνται ότι τα προϊόντα που αγοράζουμε από αυτά παράγονται σύμφωνα με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν για τον προμηθευτή, τα αγαθά που αγοράζονται και τους όρους παραγωγή. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη σχέση μας με προμηθευτή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτήν την εγγύηση. Επί του παρόντος, οι συμβάσεις μας δεν απαιτούν συγκεκριμένα από τους προμηθευτές μας να πιστοποιούν ότι τηρούν τους νόμους σχετικά με τη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων της χώρας ή των χωρών στις οποίες ασκούν τις δραστηριότητές τους.
  • Όλοι οι διευθυντές, οι ανώτεροι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι της Greif υπόκεινται στις διατάξεις του Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Greif, Inc., η οποία απαιτεί συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Οι παραβιάσεις του Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας υπόκεινται σε πειθαρχικούς κανόνες δράση μέχρι και τερματισμό της απασχόλησης. Η Εταιρεία δεν διατηρεί επί του παρόντος πρότυπα σχετικά με τη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων για τους προμηθευτές της.